Chicken Shish Kebab And Mashed Potato


Chicken shish kebab with mashed potato and rasher of bacon.